Wijze van vergoeding en andere regels, rechten en plichten

 • Declaraties en vergoedingen in de verzekerde GGZ gaan tegenwoordig niet per consult, maar per traject: een pakket waarvoor een bepaalde tijdsbesteding en tarief geldt.
  Tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

  • In de Specialistische GGZ heet zo’n traject een DBC (Diagnose Behandel Combinatie), die in een bepaalde ‘productgroep’ valt. Zie hier een overzicht van de betreffende (maximale*) NZA tarieven (voor 2021).
   • *N.B.: het verschilt per zorgverzekeraar welk hiervan afgeleid (lager!) tarief men voor vergoeding beschikbaar stelt. Ik hanteer, hoe dan ook, het tarief van uw specifieke zorgverzekeraar.
  • In de Basis GGZ is er sprake van een ‘zorgproduct’ of ‘prestatie’. Zie hier een overzicht van de betreffende (maximale*) NZA tarieven (ook voor 2021; codes 180001 t/m 180004).
   • Hier staat ook het tarief voor Onvolledig behandeltraject (code 180005) vermeld: dit is van toepassing wanneer er na de intake (om wat voor reden dan ook) geen behandeling plaatsvindt. Dit uiteraard in goed onderling overleg.
 • Bij aanvang van de behandeling maak ik tijdens de intake een inschatting welk traject of product bij uw zorgvraag past.
 • Ook is het mogelijk dat consulten vallen onder overig zorgproduct (OZP/OVP). Dan wordt de behandeling niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is het geval bij:
  • Behandelingen die buiten het vergoedingenpakket vallen (zie uitleg elders op deze site).
  • Indien er geen verwijzing (mogelijk) is.
  • Ook als u niets te maken wilt hebben met DSM-diagnoses en niet wilt declareren bij de zorgverzekeraar, maar er is wel sprake van behandeling, dan vallen de consulten onder OZP/OVP.
  • Dan geldt het particuliere tarief, elders op deze site toegelicht.
 • No show: Mocht u verhinderd zijn om op een afspraak te komen, dan verzoek ik u deze minimaal 24 uur van tevoren (d.w.z. één volledige werkdag! Los van weekend of feestdagen) af te zeggen (via tel.nr. 06 – 1978 0330 of via mijn praktijk-mailadres dat u van mij heeft).
  • Wanneer u te laat of helemaal niet afzegt (no show), dan ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd (naar redelijkheid van de omstandigheden waaronder u de afspraak niet kon nakomen) bij u in rekening te brengen. De kosten bedragen in dat geval €60,-. Ik zal u dan een aparte factuur sturen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
  • Situaties waarin sprake is van duidelijke overmacht zijn uiteraard bespreekbaar.
 • Ik heb voor 2021 eigen contracten voor de Specialistische GGZ met de volgende zorgverzekeraars (en de zorgverzekeringen die hieronder vallen – zie ook dit overzicht): 
   • Achmea / Zilveren Kruis  (incl. De Friesland / Interpolis / FBTO); 
   • DSW  (incl. inTwente / Stad Holland / a.s.r. / De Amersfoortse / Ditzo / Aevitae); 
   • Menzis  (incl. Anderzorg);
   • VRZ  —  hieronder valt: ONVZ (incl. PNOzorg en VvAA) / Zorg en Zekerheid / Eno; 
   • Caresq.
  • Met DSW en met VRZ/ONVZ/Zorg en Zekerheid/Eno heb ik voor 2021 ook een contract voor de Basis GGZ.
  • N.B.: ik kan in de loop van het kalenderjaar echter wel gebonden zijn aan een omzetplafond bij Zilveren Kruis.
   • Als die situatie het geval dreigt te zijn, dan zal ik daar hier melding van maken. Want dan kan ik in het lopende kalenderjaar geen nieuwe cliënten van de betreffende zorgverzekeraar meer in behandeling nemen (maar waarschijnlijk weer wel in het volgende kalenderjaar).
 • Ik heb in 2021 géén eigen contract met CZ en VGZ (en de zorgverzekeringen die hieronder vallen).
  • Mocht u bij CZ of VGZ verzekerd zijn en mij als zorgverlener willen hebben, dan kunt u deze zorg alsnog via uw zorgverzekeraar vergoed krijgen via de Contract-vrije optie.
   • Doorgaans krijgt u 100% vergoed als u een zuivere restitutiepolis heeft afgesloten.
   • Bij een natura-polis wordt meestal 70 of 75% vergoed – ik raad u aan om uw verzekeringsvoorwaarden hier goed op na te kijken!
   • Bij de Contract-vrije optie stuur ik aan het einde van het behandeltraject/-jaar de factuur naar uzelf (welke u dan weer voor vergoeding kunt indienen bij uw zorgverzekeraar). {Soms kan ik deze factuur toch gewoon direct naar uw zorgverzekeraar sturen}.
 • Ik kan altijd pas aan het einde van een traject declareren (na maximaal een jaar):
  • Ofwel direct bij uw zorgverzekering, als ik een contract met uw zorgverzekering heb (daar heeft u dan verder geen omkijken naar).
  • Ofwel bij uzelf, in geval van de Contract-vrije optie. En u dan (*tegelijkertijd) weer bij uw zorgverzekeraar (*zodat u geen groot bedrag (lang) hoeft voor te schieten — ik kan u daar bij behoefte meer over vertellen).
   • N.B.: met ingang van 2022 gaat de bekostiging van de GGZ structureel veranderen; zie deze algemene informatie door de NZA over het nieuwe zorgprestatiemodel.
 • Behandelingen worden (in geval van een correcte verwijzing) geheel vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering: mits ik dus een contract met uw zorgverzekeraar heb óf als u een zuivere restitutiepolis heeft, in geval van de Contract-vrije optie (zie toelichting hierboven).
 • Hierbij wordt wèl altijd uw eigen risico aangesproken. Dit is minimaal € 385,- per jaar.

In alle gevallen heeft u een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig. Hierin moeten in elk geval de volgende gegevens vermeld staan:

 • Verwijzing naar: de Specialistische GGZ — danwel de Basis GGZ.
 • O.b.v. “vermoeden van een DSM-stoornis
  • En evt. wat overige inhoudelijke achtergrondinformatie, die aanleiding vormt tot de verwijzing, en die belangrijk voor mij is om te weten. Zie toelichting elders.
 • Uw gegevens: naam; geboortedatum; BSN; adres; postcode; plaats.
 • De gegevens van de huisarts/verwijzer: persoonlijke AGB-code; adres; postcode; plaats.
 • En de brief moet ondertekend of bestempeld zijn.
 • Deze verwijsbrief dient gedateerd te zijn vóór onze eerste afspraak. (De verwijsbrief is 9 maanden geldig).

…Maar als het goed is, weet de huisarts dat allemaal wel!

Deze verwijsbrief dient u mee te nemen naar onze eerste afspraak.
Maar u mag de brief ook tevoren al digitaal (als pdf of foto) naar mij opsturen, n.a.v. ons eerste telefonisch contact.


N.B.
: …mocht u een keer opmerkingen of klachten over mijn behandeling hebben, dan kunt u deze face-to-face, telefonisch, per brief of per mail bij mij indienen. Deze zal ik in eerste instantie zelf, bij voorkeur face-to-face, met u bespreken.
Mocht dit niet tot een bevredigende afhandeling van de klacht leiden, dan kunt u zich wenden tot een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht & Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via Postbus 3106, 2601 DC Delft.
Bij voorkeur sturen cliënten die een klacht hebben het klachtenformulier (https://lvvp.info/voorclienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling) per mail aan Klacht & Company.
De geschillencommissie, waarop ik als lid van de LVVP ben aangesloten: De Geschillencommissie Zorg in Den Haag.
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/.


Lees verder
Algemene werkwijze (stappen) in het behandelproces