Wijze van vergoeding en andere regels, rechten en plichten

 • Declaraties en vergoedingen in de verzekerde GGZ gaan vanaf jan. 2022 (met de start van het Zorgprestatiemodel) per consult of (andere) zorgprestatie. Zie ook deze algemene informatie van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).
  • Hiervoor geldt – afhankelijk van de soort zorgprestatie (Diagnostiek of Behandeling), precieze tijdsbesteding, en de registratie van de zorgverlener – een vastgesteld tarief.
  • Tarieven worden bepaald door de NZA. Zie hier een overzicht van de betreffende (maximale*) NZA tarieven (voor 2023; de hierin gearceerde tarieven gelden voor mijn eigen registratie als (zelfstandig gevestigd) Klinisch Neuropsycholoog).
  • *N.B.: het verschilt per zorgverzekeraar welk hiervan afgeleid (lager!) tarief men voor vergoeding beschikbaar stelt. Als ik een contract met uw zorgverzekeraar heb, dan hanteer ik, hoe dan ook, het tarief van uw specifieke zorgverzekeraar.
 • Bij ons eerste contact maak ik een inschatting of uw hulpvraag en achtergrond inderdaad voor vergoeding in aanmerking komt.
 • Ook is het mogelijk dat consulten vallen onder Overig Zorg-Product (OZP/OVP). Dan wordt de behandeling niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is het geval bij:
  • Behandelingen die buiten het vergoedingenpakket vallen (zie uitleg elders op deze site).
  • Indien er geen verwijzing (mogelijk) is.
  • Ook als u niets te maken wilt hebben met DSM-diagnoses en niet wilt declareren bij de zorgverzekeraar, maar er is wel sprake van behandeling, dan vallen de consulten onder OZP/OVP.
 • No show: Mocht u verhinderd zijn om op een afspraak te komen, dan verzoek ik u deze minimaal 24 uur van tevoren (d.w.z. één volledige werkdag! Los van weekend of feestdagen) af te zeggen (via tel.nr. 035 – 785 8996 of via mijn praktijk-mailadres dat u van mij heeft).
  • Wanneer u te laat of helemaal niet afzegt (no show), dan ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd (naar redelijkheid van de omstandigheden waaronder u de afspraak niet kon nakomen) bij u in rekening te brengen. De kosten bedragen in dat geval €60,-. Ik zal u dan een aparte factuur sturen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
  • Situaties waarin sprake is van duidelijke overmacht zijn uiteraard bespreekbaar.
 • Ik heb voor 2023 eigen contracten voor de Specialistische GGZ met de volgende zorgverzekeraars (en de zorgverzekeringen/labels die hieronder vallen – zie ook dit overzicht): 
   • Achmea / Zilveren Kruis  (incl. De Friesland, Interpolis, FBTO en One Underwriting);
   • Menzis  (incl. Anderzorg);
   • VGZ (incl. Univé, IZZ en andere VGZ-labels);
   • DSW  (incl. inTwente en Stad Holland);
   • a.s.r. (incl. Ditzo);
   • ONVZ (incl. PNOzorg, VvAA en Jaaah); 
   • O.W.M. Zorg en Zekerheid;
   • Eno Zorgverzekeraar;
   • Caresq.
  • N.B.: ik kan in de loop van het kalenderjaar echter wel gebonden zijn aan een omzetplafond bij Zilveren Kruis en bij VGZ.
   • Als die situatie het geval dreigt te zijn, dan zal ik daar hier melding van maken. Want dan kan ik in het lopende kalenderjaar geen nieuwe cliënten van deze zorgverzekeraar (en de labels die hieronder vallen) meer in behandeling nemen (maar waarschijnlijk weer wel in het volgende kalenderjaar).
 • Ik heb in 2023 géén contract met CZ (incl. OHRA en Nationale Nederlanden).
  • Alléén als u de duurste Zorgkeuzepolis van CZ zelf heeft, dan krijgt u deze zorg alsnog voor 100% via CZ vergoed, via de Contract-vrije optie.
   • Maar bij alle overige (goedkopere) polissen van CZ wordt een veel lager percentage (van het standaard door de overheid bepaalde NZA-tarief) van de zorg vergoed, variërend van maar 53% tot hooguit 66% – ik raad u aan om uw verzekeringsvoorwaarden hier goed op na te kijken! Het restant moet u dan dus (in principe) zelf betalen.
    • (Tenzij, in sommige gevallen, een ongevallen- of schadeverzekering dit bedrag betaalt – maar het regelen hiervan ligt bij u, niet bij mij).
   • Dit zal doorgaans te prijzig worden; helaas kan ik uw aanmelding voor behandeling bij mij dan niet aannemen.
 • Ik zal de geleverde zorg, doorgaans iedere maand, direct bij uw zorgverzekering declareren, als ik een contract met uw zorgverzekering heb (daar heeft u dan verder geen omkijken naar).
 • Heb ik géén contract met uw zorgverzekeraar (in 2023 geldt dit voor alle labels die onder CZ vallen), dan zal ik -doorgaans ieder kwartaal- de factuur naar uzelf sturen. Deze factuur dient u dan weer voor (gehele of gedeeltelijke) vergoeding in bij uw zorgverzekeraar.
  • …en u hoeft mij pas te betalen als uw zorgverzekeraar u heeft betaald, zodat u geen groot bedrag hoeft voor te schieten.
 • Behandelingen worden (in geval van een correcte verwijzing) in principe geheel vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering:
  • mits ik dus een contract met uw zorgverzekeraar heb;
  • óf als u een CZ-Zorgkeuze-polis heeft (zie toelichting hierboven).
 • Hierbij wordt wèl altijd uw eigen risico aangesproken. Dit is minimaal € 385,- per jaar.

In alle gevallen heeft u een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig. Hierin moeten in elk geval de volgende gegevens vermeld staan:

 • Verwijzing naar: de Specialistische GGZ.
 • O.b.v. “vermoeden van een DSM-stoornis
  • En evt. wat overige inhoudelijke achtergrondinformatie, die aanleiding vormt tot de verwijzing, en die belangrijk voor mij is om te weten. Zie toelichting elders.
 • Uw gegevens: naam; geboortedatum; BSN; adres; postcode; plaats.
 • De gegevens van de huisarts/verwijzer: persoonlijke AGB-code; adres; postcode; plaats.
 • En de brief moet ondertekend of bestempeld zijn.
 • Deze verwijsbrief dient gedateerd te zijn vóór onze eerste afspraak. (De verwijsbrief is 9 maanden geldig).

…Maar als het goed is, weet de huisarts dat allemaal wel!

Deze verwijsbrief dient u op papier mee te nemen naar onze eerste afspraak.
Maar u mag de brief ook tevoren al digitaal (als pdf of foto) naar mij opsturen, n.a.v. ons eerste telefonisch of email-contact.
Ik heb hiervoor een beveiligde optie beschikbaar, óók voor het verkeer met de huisarts: via ZorgMail. (Ik ben echter niét op ZorgDomein aangesloten).


N.B.
: …mocht u een keer opmerkingen of klachten over mijn behandeling hebben, dan kunt u deze face-to-face, telefonisch, per brief of per mail bij mij indienen. Deze zal ik in eerste instantie zelf, bij voorkeur face-to-face, met u bespreken.
Mocht dit niet tot een bevredigende afhandeling van de klacht leiden, dan kunt u zich wenden tot een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht & Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via Postbus 3106, 2601 DC Delft.
Bij voorkeur sturen cliënten die een klacht hebben het klachtenformulier (https://lvvp.info/voorclienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling) per mail aan Klacht & Company.
De geschillencommissie, waarop ik als lid van de LVVP ben aangesloten: De Geschillencommissie Zorg in Den Haag.
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/.


Lees verder
Algemene werkwijze (stappen) in het behandelproces