Algemene werkwijze (stappen) in het behandelproces

 • Meer specifieke toelichting over mijn persoonlijke achtergrond en werkwijze vindt u op diverse plekken op mijn website.
  • Als u daar eerst vragen over heeft, dan hoor ik dat graag van u – wanneer u zich voor evt. behandeling bij mij aanmeldt.

De standaard stappen in het behandelproces betreffen:

 1. Intake: één of (meestal) meerdere gesprekken ter onderlinge kennismaking, en opdat ik een beeld krijg van uw actuele klachten (waarvoor u bent verwezen) en uw precieze hulpvraag, behandeldoel, ofwel uw wens voor (realistische) verbetering in uw functioneren – waar u naartoe wilt…!
  • Hierbij houd ik rekening met uw huidige (cognitieve) beperkingen, hier weer uit resulterende klachten, evenals uw (oude) persoonlijke valkuilen en overige omstandigheden, die op het bereiken van die verbetering van invloed zouden kunnen zijn.
  • Dit totaalplaatje van op elkaar inwerkende factoren onderzoek ik eerst met u, omdat deze meer holistische aanpak -naar mijn ervaring- tot de beste en meest stabiele/structurele resultaten kan leiden.
 2. Evt. kort of uitgebreider onderzoek naar uw klachten d.m.v. (neuropsychologische) tests en/of vragenlijsten, in aanvulling op de gespreksgegevens (stap 1).
 3. Behandelplan: na afronding van de intakefase (stappen 1 en 2) schrijf ik hierover een intake-/indicatieverslag en stel ik, in overleg met u en ‘op maat’, een behandelplan op. Elders op mijn website staat een inhoudelijk overzicht van mijn therapeutische werkwijze.
  • Indien ik hier behoefte aan heb, als extra toetssteen t.b.v. de kwaliteitsbewaking, dan zal ik de inhoud van dit verslag/plan (anoniem) aan één of een paar collega’s ter beoordeling voorleggen. Deze collega(‘s) beoordelen mede of de behandeling voldoet aan de landelijke GGZ richtlijnen. Zij zijn, net als ik, altijd gebonden aan een beroepsgeheim.
  • U ontvangt van mij een afschrift van het behandelplan. Een verkorte versie daarvan stuur ik ook naar uw huisarts, mits u daar toestemming voor geeft.
   • N.B.: eens in de 5 jaar kan het voorkomen dat uw dossier wordt ingezien, i.h.k.v. een Visitatie van mijn praktijk, door een collega of visiteur van mijn beroepsvereniging LVVP: t.b.v. een kwaliteitscontrole van mijn werkwijze. Ook deze persoon is gebonden aan een beroepsgeheim. Ik zal u informeren wanneer er een dergelijke controle aankomt. Uiteraard mag u inzage ook weigeren. Zie hier alvast meer toelichting…
 4. De behandeling zelf, volgens het vooraf opgestelde behandelplan (stap 3).
  • Tijdens het verloop van uw behandeling zal ik de voortgang regelmatig met u bespreken.
  • Zo nodig of als u dat wenst, dan stellen we het behandelplan bij. Flexibel, naar gelang wat zich aandient.
   • Zie ook mijn algemene beschrijving van mijn stijl van werken.
 5. Afsluiting van de behandeling: nadat er voldoende vooruitgang is geboekt, bouw ik de behandelcontacten in overleg met u af, eindigen we met een eindgesprek en sluit ik uw dossier.
  • Deze afsluiting gebeurt in goed onderling overleg. Dit kan binnen of na een jaar plaatsvinden (in de Specialistische GGZ). Maar als u na een jaar nog een (resterende) hulpvraag heeft, die voor vergoeding in aanmerking komt, dan kan het behandeltraject ook vervolgd worden. U heeft dan géén nieuwe verwijsbrief van uw huisarts nodig.
  • Als u hiermee akkoord gaat, dan informeer ik kort uw huisarts over het behandeltraject en de (tot dan) bereikte resultaten. Dit doe ik bij afsluiting, maar in ieder geval elk jaar dat u bij mij in behandeling bent.
 6. Evt. her-aanmelding voor behandeling op een later moment. Mocht u na verloop van tijd merken dat uw klachten of problemen toch weer terugkomen of dat zich nieuwe GGZ-klachten voordoen, dan kunt u zich weer bij mij aanmelden.
  • U heeft dan mogelijk een nieuwe verwijsbrief nodig van uw huisarts. Daarover kunnen we het beste eerst (telefonisch) overleggen.

Lees verder: Niet verzekerde, particuliere, zorg…